Pd RARADOX Pd RARADOX

首页 > 行业资讯 > 佳能 C357 定影组件中发生卡纸

检查屏幕上的卡纸位置,然后遵照下列步骤取出纸张。
打印机工作时,机内的定影组件及其周围部件都很热。确保定影组件完全冷却,然后取出卡纸。触摸依然很热的定影组件可能会造成烧伤。
在下列情况中,请联系本地授权佳能经销商。
由于定影组件周围的纸张被缠住且无法取出,因此无法完成该步骤。
可以看到定影组件内有卡纸,但无法取出。
操作前确认
关闭所有打开的盖板。
1
打开主机右盖板。
2
检查纸张是否卡在定影组件内。
取出定影组件,将其放置在平坦的表面上。
用双手手指抓住定影组件的淡蓝色部分,然后沿水平方向拉出。
打开定影组件导板。
如果纸张卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。
如果纸张有一部分超出定影组件下侧(进纸侧),可以按下行方向轻轻拉出纸张。
关闭定影组件导板。
将定影组件放回原位。
用双手手指抓住定影组件的淡蓝色部分,将定影组件水平放置,使其与框架对齐,然后推动定影组件,直至听到咔嗒声。
3
轻轻关闭主机右盖板直至其咔嗒入位。
继续遵照屏幕上的说明进行被打断的操作,或继续清除卡纸。


相关新闻

返回列表
http://baoli.yuejiayinyue.com/ http://binggou.yuejiayinyue.com/ http://boniya.yuejiayinyue.com/ http://buzhen.yuejiayinyue.com/ http://chuchuang.yuejiayinyue.com/ http://danbao.yuejiayinyue.com/ http://dianqing.yuejiayinyue.com/ http://anli.yuejiayinyue.com/ http://xuexi.yuejiayinyue.com/ http://jiansuo.yuejiayinyue.com/ http://kecheng.yuejiayinyue.com/ http://faren.yuejiayinyue.com/ http://longduan.yuejiayinyue.com/ http://fanhuan.yuejiayinyue.com/ http://fengxian.yuejiayinyue.com/ http://kechuang.yuejiayinyue.com/ http://jinzhi.yuejiayinyue.com/ http://susong.yuejiayinyue.com/ http://tingshen.yuejiayinyue.com/ http://zichan.yuejiayinyue.com/ http://gongtong.yuejiayinyue.com/ http://guanxia.yuejiayinyue.com/ http://guoqi.yuejiayinyue.com/ http://cexiao.yuejiayinyue.com/ http://leian.yuejiayinyue.com/ http://hunyin.yuejiayinyue.com/ http://mingshi.yuejiayinyue.com/ http://neigui.yuejiayinyue.com/ http://hegui.yuejiayinyue.com/ http://jiage.yuejiayinyue.com/ http://shuju.yuejiayinyue.com/ http://zhixing.yuejiayinyue.com/ http://yuangong.yuejiayinyue.com/ http://touzhi.yuejiayinyue.com/ http://chuzhi.yuejiayinyue.com/ http://quanyi.yuejiayinyue.com/ http://ziqing.yuejiayinyue.com/ http://fenpei.yuejiayinyue.com/ http://shougou.yuejiayinyue.com/ http://shangshi.yuejiayinyue.com/ http://hebing.yuejiayinyue.com/ http://ruhe.yuejiayinyue.com/ http://wangluo.yuejiayinyue.com/ http://huigou.yuejiayinyue.com/ http://jingwai.yuejiayinyue.com/ http://baogao.yuejiayinyue.com/ http://qingqiu.yuejiayinyue.com/ http://renge.yuejiayinyue.com/ http://qishu.yuejiayinyue.com/ http://zaiwu.yuejiayinyue.com/ http://zongze.yuejiayinyue.com/ http://chengbao.yuejiayinyue.com/ http://chongzu.yuejiayinyue.com/ http://zhili.yuejiayinyue.com/ http://sanqi.sfcc.com.cn/ http://turang.sfcc.com.cn/ http://zhongyao.sfcc.com.cn/ http://ezuo.sfcc.com.cn/ http://pipalin.sfcc.com.cn/ http://lvyan.sfcc.com.cn/ http://changyin.sfcc.com.cn/ http://gaixing.sfcc.com.cn/ http://suliao.sfcc.com.cn/ http://huangan.sfcc.com.cn/ http://omen.sfcc.com.cn/ http://boqian.sfcc.com.cn/ http://jiawan.sfcc.com.cn/ http://maxiu.sfcc.com.cn/ http://jiaji.sfcc.com.cn/ http://erjia.sfcc.com.cn/ http://liuhua.sfcc.com.cn/ http://yuanliao.sfcc.com.cn/ http://sanjia.sfcc.com.cn/