Pd RARADOX Pd RARADOX

首页 > 行业资讯 >  佳能 4751 / 4745 / 4735 / 4725 清除卡纸

如果发生卡纸,屏幕上将显示一条信息、卡纸的位置、清除卡纸的步骤。如果查看屏幕之后还不知道如何清除卡纸,请参阅卡纸位置清除卡纸。关于清除卡纸时的注意事项,请参阅FAQ指南中的“重要安全指示”。
当所有卡纸全部清除时,立刻将手从本机和可选设备移开,使您的衣服和手不被辊轴夹住。
清除卡纸时的注意事项
清除卡纸时,请勿关闭电源。当关闭电源时,正在打印的数据将被擦除。
接收传真时需要特别小心。
如果纸张破损,确保将其全部取出,以免留下碎片。
请勿强行从本机中取出卡住的纸张。强行取出卡纸可能对本机部件造成损坏。
如果无法取出纸张,请与当地的授权Canon经销商联系。
清除卡纸时,复印件和打印件可以输出到可选设备。处理本机安装的可选设备时需要小心谨慎。

如果经常发生卡纸

卡纸位置

关于卡纸位置和清除卡纸方法的信息,请参阅以下图表和参考文献。
输稿器输稿器中的卡纸
主机内部主机中发生卡纸
纸盒供纸器中发生卡纸
纸仓组件供纸器中发生卡纸
分页装订处理器分页装订处理器中发生卡纸
鞍式分页装订处理器鞍式分页装订处理器中发生卡纸
内置分页装订处理器内置分页装订处理器中发生卡纸
纸张可能没有卡在您检查的位置。既然遇到这种情况,遵照屏幕说明检查所有位置。
指示卡纸位置的屏幕是反复显示的,直至您清除卡纸。
如果在指示卡纸位置的屏幕上按<关闭>,可以继续执行操作并指定设置,无需立刻清除卡纸。
不要从屏幕上显示的卡纸位置以外的地方取出纸张。这样做可能引起其他位置卡纸或丢失输出文档中的页。


相关新闻

返回列表
http://baoli.yuejiayinyue.com/ http://binggou.yuejiayinyue.com/ http://boniya.yuejiayinyue.com/ http://buzhen.yuejiayinyue.com/ http://chuchuang.yuejiayinyue.com/ http://danbao.yuejiayinyue.com/ http://dianqing.yuejiayinyue.com/ http://anli.yuejiayinyue.com/ http://xuexi.yuejiayinyue.com/ http://jiansuo.yuejiayinyue.com/ http://kecheng.yuejiayinyue.com/ http://faren.yuejiayinyue.com/ http://longduan.yuejiayinyue.com/ http://fanhuan.yuejiayinyue.com/ http://fengxian.yuejiayinyue.com/ http://kechuang.yuejiayinyue.com/ http://jinzhi.yuejiayinyue.com/ http://susong.yuejiayinyue.com/ http://tingshen.yuejiayinyue.com/ http://zichan.yuejiayinyue.com/ http://gongtong.yuejiayinyue.com/ http://guanxia.yuejiayinyue.com/ http://guoqi.yuejiayinyue.com/ http://cexiao.yuejiayinyue.com/ http://leian.yuejiayinyue.com/ http://hunyin.yuejiayinyue.com/ http://mingshi.yuejiayinyue.com/ http://neigui.yuejiayinyue.com/ http://hegui.yuejiayinyue.com/ http://jiage.yuejiayinyue.com/ http://shuju.yuejiayinyue.com/ http://zhixing.yuejiayinyue.com/ http://yuangong.yuejiayinyue.com/ http://touzhi.yuejiayinyue.com/ http://chuzhi.yuejiayinyue.com/ http://quanyi.yuejiayinyue.com/ http://ziqing.yuejiayinyue.com/ http://fenpei.yuejiayinyue.com/ http://shougou.yuejiayinyue.com/ http://shangshi.yuejiayinyue.com/ http://hebing.yuejiayinyue.com/ http://ruhe.yuejiayinyue.com/ http://wangluo.yuejiayinyue.com/ http://huigou.yuejiayinyue.com/ http://jingwai.yuejiayinyue.com/ http://baogao.yuejiayinyue.com/ http://qingqiu.yuejiayinyue.com/ http://renge.yuejiayinyue.com/ http://qishu.yuejiayinyue.com/ http://zaiwu.yuejiayinyue.com/ http://zongze.yuejiayinyue.com/ http://chengbao.yuejiayinyue.com/ http://chongzu.yuejiayinyue.com/ http://zhili.yuejiayinyue.com/ http://sanqi.sfcc.com.cn/ http://turang.sfcc.com.cn/ http://zhongyao.sfcc.com.cn/ http://ezuo.sfcc.com.cn/ http://pipalin.sfcc.com.cn/ http://lvyan.sfcc.com.cn/ http://changyin.sfcc.com.cn/ http://gaixing.sfcc.com.cn/ http://suliao.sfcc.com.cn/ http://huangan.sfcc.com.cn/ http://omen.sfcc.com.cn/ http://boqian.sfcc.com.cn/ http://jiawan.sfcc.com.cn/ http://maxiu.sfcc.com.cn/ http://jiaji.sfcc.com.cn/ http://erjia.sfcc.com.cn/ http://liuhua.sfcc.com.cn/ http://yuanliao.sfcc.com.cn/ http://sanjia.sfcc.com.cn/