Pd RARADOX Pd RARADOX

首页 > 行业资讯 >  佳能 4751 / 4745 / 4735 / 4725 输稿器中的卡纸

检查屏幕上的卡纸位置,然后遵照下列步骤取出原稿。

当附设了双面同步输稿器-C时

1
从原稿输送托盘取出原稿。
2
检查原稿是否卡在输稿器盖板内。
拉动手柄并打开盖板。
取出原稿。
如果原稿卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。
如果不能取出卡住的原稿,跳转到下一步骤,无需强行取出。
3
检查原稿是否卡在原稿输出托盘内。
逆时针转到绿色手柄。
如果原稿卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。
4
清除所有卡住的原稿之后,关闭输稿器盖板。
5
抬起输稿器。如果原稿卡住,将其取出。
抬起输稿器。
如果原稿卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。
6
将输稿器放回原位。
继续遵照屏幕上的说明进行被打断的操作,或继续清除卡纸。

当附设了双面自动输稿器-BA时

1
从原稿输送托盘取出原稿。
2
检查原稿是否卡在输稿器盖板内。
拉动手柄并打开输稿器盖板。
如果原稿卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。
3
检查原稿是否卡在原稿输出托盘内。
逆时针转到绿色手柄。
如果原稿卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。
4
检查原稿是否卡在输稿器内置盖板内。
打开输稿器的内盖板。
如果原稿卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。
关闭输稿器的内盖板。
5
清除所有卡住的原稿之后,关闭输稿器盖板。
6
抬起输稿器,检查是否有卡住的原稿。
抬起输稿器,检查指示的位置。
如果原稿卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。
7
将输稿器放回原位。
继续遵照屏幕上的说明进行被打断的操作,或继续清除卡纸。
关闭输稿器时,请注意眼睛不要被通过稿台玻璃发出的光线照射到。相关新闻

返回列表
http://baoli.yuejiayinyue.com/ http://binggou.yuejiayinyue.com/ http://boniya.yuejiayinyue.com/ http://buzhen.yuejiayinyue.com/ http://chuchuang.yuejiayinyue.com/ http://danbao.yuejiayinyue.com/ http://dianqing.yuejiayinyue.com/ http://anli.yuejiayinyue.com/ http://xuexi.yuejiayinyue.com/ http://jiansuo.yuejiayinyue.com/ http://kecheng.yuejiayinyue.com/ http://faren.yuejiayinyue.com/ http://longduan.yuejiayinyue.com/ http://fanhuan.yuejiayinyue.com/ http://fengxian.yuejiayinyue.com/ http://kechuang.yuejiayinyue.com/ http://jinzhi.yuejiayinyue.com/ http://susong.yuejiayinyue.com/ http://tingshen.yuejiayinyue.com/ http://zichan.yuejiayinyue.com/ http://gongtong.yuejiayinyue.com/ http://guanxia.yuejiayinyue.com/ http://guoqi.yuejiayinyue.com/ http://cexiao.yuejiayinyue.com/ http://leian.yuejiayinyue.com/ http://hunyin.yuejiayinyue.com/ http://mingshi.yuejiayinyue.com/ http://neigui.yuejiayinyue.com/ http://hegui.yuejiayinyue.com/ http://jiage.yuejiayinyue.com/ http://shuju.yuejiayinyue.com/ http://zhixing.yuejiayinyue.com/ http://yuangong.yuejiayinyue.com/ http://touzhi.yuejiayinyue.com/ http://chuzhi.yuejiayinyue.com/ http://quanyi.yuejiayinyue.com/ http://ziqing.yuejiayinyue.com/ http://fenpei.yuejiayinyue.com/ http://shougou.yuejiayinyue.com/ http://shangshi.yuejiayinyue.com/ http://hebing.yuejiayinyue.com/ http://ruhe.yuejiayinyue.com/ http://wangluo.yuejiayinyue.com/ http://huigou.yuejiayinyue.com/ http://jingwai.yuejiayinyue.com/ http://baogao.yuejiayinyue.com/ http://qingqiu.yuejiayinyue.com/ http://renge.yuejiayinyue.com/ http://qishu.yuejiayinyue.com/ http://zaiwu.yuejiayinyue.com/ http://zongze.yuejiayinyue.com/ http://chengbao.yuejiayinyue.com/ http://chongzu.yuejiayinyue.com/ http://zhili.yuejiayinyue.com/ http://sanqi.sfcc.com.cn/ http://turang.sfcc.com.cn/ http://zhongyao.sfcc.com.cn/ http://ezuo.sfcc.com.cn/ http://pipalin.sfcc.com.cn/ http://lvyan.sfcc.com.cn/ http://changyin.sfcc.com.cn/ http://gaixing.sfcc.com.cn/ http://suliao.sfcc.com.cn/ http://huangan.sfcc.com.cn/ http://omen.sfcc.com.cn/ http://boqian.sfcc.com.cn/ http://jiawan.sfcc.com.cn/ http://maxiu.sfcc.com.cn/ http://jiaji.sfcc.com.cn/ http://erjia.sfcc.com.cn/ http://liuhua.sfcc.com.cn/ http://yuanliao.sfcc.com.cn/ http://sanjia.sfcc.com.cn/