Pd RARADOX Pd RARADOX

首页 > 行业资讯 >  佳能 4751 / 4745 / 4735 / 4725 供纸器中发生卡纸

检查屏幕上的卡纸位置,然后遵照下列步骤取出纸张。
操作前确认
关闭所有打开的盖板。

清除纸盒1和2中的卡纸

1
检查纸张是否卡在纸盒的右上盖板中。
打开纸盒的右上盖板。
如果纸张卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。
2
轻轻关闭纸盒的右上盖板,直至其咔嗒入位。
3
检查纸张是否卡在纸盒中。
打开纸盒。
如果纸张卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。
推动纸盒,直至其咔嗒入位。
关闭纸盒时,请小心不要夹住手指,否则可能会导致人身伤害。
继续遵照屏幕上的说明进行被打断的操作,或继续清除卡纸。

清除纸盒3和4中的卡纸

操作前确认
如果安装了可选纸仓,将其从本机上拔出。
1
检查纸张是否卡在纸盒的右上盖板或右下盖板中。
打开纸盒的右上方盖板和右下方盖板。

安装了盒式进纸单元时

安装了大容量盒式进纸单元时
如果纸张卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。

安装了盒式进纸单元时

安装了大容量盒式进纸单元时
2
轻轻关闭纸盒的右上盖板和右下盖板,直至其咔嗒入位。
3
检查纸张是否卡在纸盒中。
打开纸盒。
如果纸张卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。

安装了盒式进纸单元时

安装了大容量盒式进纸单元时
推动纸盒,直至其咔嗒入位。
关闭纸盒时,请小心不要夹住手指,否则可能会导致人身伤害。
继续遵照屏幕上的说明进行被打断的操作,或继续清除卡纸。

清除纸仓组件

1
,然后将纸仓组件从主机拔出。
2
检查纸张是否卡在纸仓组件一侧。
如果纸张卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。
3
检查纸张是否卡在本机一侧。
如果纸张卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。
4
将纸仓组件连接到本机。
确保纸仓正确连接到本机。
如果连接纸仓之后,卡纸信息不再显示,继续被中断的操作或继续清除卡纸。
5
打开纸仓。
如果本机处于睡眠模式,纸仓可能无法打开。取消睡眠模式,然后打开纸仓。
6
检查纸张是否卡住。
如果纸张卡住,按照箭头方向轻轻向外拉出。
仔细检查,因为纸张可能卡在难以看到的位置。
7
轻轻关闭纸仓。
继续遵照屏幕上的说明进行被打断的操作,或继续清除卡纸。相关新闻

返回列表
http://baoli.yuejiayinyue.com/ http://binggou.yuejiayinyue.com/ http://boniya.yuejiayinyue.com/ http://buzhen.yuejiayinyue.com/ http://chuchuang.yuejiayinyue.com/ http://danbao.yuejiayinyue.com/ http://dianqing.yuejiayinyue.com/ http://anli.yuejiayinyue.com/ http://xuexi.yuejiayinyue.com/ http://jiansuo.yuejiayinyue.com/ http://kecheng.yuejiayinyue.com/ http://faren.yuejiayinyue.com/ http://longduan.yuejiayinyue.com/ http://fanhuan.yuejiayinyue.com/ http://fengxian.yuejiayinyue.com/ http://kechuang.yuejiayinyue.com/ http://jinzhi.yuejiayinyue.com/ http://susong.yuejiayinyue.com/ http://tingshen.yuejiayinyue.com/ http://zichan.yuejiayinyue.com/ http://gongtong.yuejiayinyue.com/ http://guanxia.yuejiayinyue.com/ http://guoqi.yuejiayinyue.com/ http://cexiao.yuejiayinyue.com/ http://leian.yuejiayinyue.com/ http://hunyin.yuejiayinyue.com/ http://mingshi.yuejiayinyue.com/ http://neigui.yuejiayinyue.com/ http://hegui.yuejiayinyue.com/ http://jiage.yuejiayinyue.com/ http://shuju.yuejiayinyue.com/ http://zhixing.yuejiayinyue.com/ http://yuangong.yuejiayinyue.com/ http://touzhi.yuejiayinyue.com/ http://chuzhi.yuejiayinyue.com/ http://quanyi.yuejiayinyue.com/ http://ziqing.yuejiayinyue.com/ http://fenpei.yuejiayinyue.com/ http://shougou.yuejiayinyue.com/ http://shangshi.yuejiayinyue.com/ http://hebing.yuejiayinyue.com/ http://ruhe.yuejiayinyue.com/ http://wangluo.yuejiayinyue.com/ http://huigou.yuejiayinyue.com/ http://jingwai.yuejiayinyue.com/ http://baogao.yuejiayinyue.com/ http://qingqiu.yuejiayinyue.com/ http://renge.yuejiayinyue.com/ http://qishu.yuejiayinyue.com/ http://zaiwu.yuejiayinyue.com/ http://zongze.yuejiayinyue.com/ http://chengbao.yuejiayinyue.com/ http://chongzu.yuejiayinyue.com/ http://zhili.yuejiayinyue.com/ http://sanqi.sfcc.com.cn/ http://turang.sfcc.com.cn/ http://zhongyao.sfcc.com.cn/ http://ezuo.sfcc.com.cn/ http://pipalin.sfcc.com.cn/ http://lvyan.sfcc.com.cn/ http://changyin.sfcc.com.cn/ http://gaixing.sfcc.com.cn/ http://suliao.sfcc.com.cn/ http://huangan.sfcc.com.cn/ http://omen.sfcc.com.cn/ http://boqian.sfcc.com.cn/ http://jiawan.sfcc.com.cn/ http://maxiu.sfcc.com.cn/ http://jiaji.sfcc.com.cn/ http://erjia.sfcc.com.cn/ http://liuhua.sfcc.com.cn/ http://yuanliao.sfcc.com.cn/ http://sanjia.sfcc.com.cn/