Pd RARADOX Pd RARADOX

首页 > 行业资讯 > 佳能 MF269dw / MF266dn / MF263dn 清除卡纸

如果发生卡纸,画面上将显示 <卡纸。> 。按 <下一步> () 显示简单解决方法。如果难以理解屏幕上显示的操作步骤,请参阅以下章节清除卡纸。
 

 输稿器
输稿器卡纸
 
 本机内部
纸张卡在机器内部
 
 背面
纸张卡在机器内部
去除卡纸时,请勿关闭本机电源
关闭本机电源将会删除正在打印的数据。接收传真文档时应特别小心。
如果纸张撕裂
请去除所有纸张碎片以防止卡纸。
如果反复发生卡纸
在将纸叠装入本机之前,先在平面上垛平纸张边缘。
检查纸张是否适合本机。 可用纸张
检查是否有卡纸碎片残留在本机内。
如果使用粗糙表面的纸张,请将 <纸张类型> 设置为 <证券纸1(60-104 g/m²)> 或 <证券纸2(105-163 g/m²)>。
指定纸盒中的纸张尺寸和类型
指定多功能托盘中的纸张尺寸和类型
从计算机打印
请勿从本机中强行取出卡住的纸张
强行取出纸张可能会损坏部件。如果无法取出纸张,请联系您当地的佳能授权经销商或佳能服务热线。 无法解决问题时


相关新闻

返回列表
http://baoli.yuejiayinyue.com/ http://binggou.yuejiayinyue.com/ http://boniya.yuejiayinyue.com/ http://buzhen.yuejiayinyue.com/ http://chuchuang.yuejiayinyue.com/ http://danbao.yuejiayinyue.com/ http://dianqing.yuejiayinyue.com/ http://anli.yuejiayinyue.com/ http://xuexi.yuejiayinyue.com/ http://jiansuo.yuejiayinyue.com/ http://kecheng.yuejiayinyue.com/ http://faren.yuejiayinyue.com/ http://longduan.yuejiayinyue.com/ http://fanhuan.yuejiayinyue.com/ http://fengxian.yuejiayinyue.com/ http://kechuang.yuejiayinyue.com/ http://jinzhi.yuejiayinyue.com/ http://susong.yuejiayinyue.com/ http://tingshen.yuejiayinyue.com/ http://zichan.yuejiayinyue.com/ http://gongtong.yuejiayinyue.com/ http://guanxia.yuejiayinyue.com/ http://guoqi.yuejiayinyue.com/ http://cexiao.yuejiayinyue.com/ http://leian.yuejiayinyue.com/ http://hunyin.yuejiayinyue.com/ http://mingshi.yuejiayinyue.com/ http://neigui.yuejiayinyue.com/ http://hegui.yuejiayinyue.com/ http://jiage.yuejiayinyue.com/ http://shuju.yuejiayinyue.com/ http://zhixing.yuejiayinyue.com/ http://yuangong.yuejiayinyue.com/ http://touzhi.yuejiayinyue.com/ http://chuzhi.yuejiayinyue.com/ http://quanyi.yuejiayinyue.com/ http://ziqing.yuejiayinyue.com/ http://fenpei.yuejiayinyue.com/ http://shougou.yuejiayinyue.com/ http://shangshi.yuejiayinyue.com/ http://hebing.yuejiayinyue.com/ http://ruhe.yuejiayinyue.com/ http://wangluo.yuejiayinyue.com/ http://huigou.yuejiayinyue.com/ http://jingwai.yuejiayinyue.com/ http://baogao.yuejiayinyue.com/ http://qingqiu.yuejiayinyue.com/ http://renge.yuejiayinyue.com/ http://qishu.yuejiayinyue.com/ http://zaiwu.yuejiayinyue.com/ http://zongze.yuejiayinyue.com/ http://chengbao.yuejiayinyue.com/ http://chongzu.yuejiayinyue.com/ http://zhili.yuejiayinyue.com/ http://sanqi.sfcc.com.cn/ http://turang.sfcc.com.cn/ http://zhongyao.sfcc.com.cn/ http://ezuo.sfcc.com.cn/ http://pipalin.sfcc.com.cn/ http://lvyan.sfcc.com.cn/ http://changyin.sfcc.com.cn/ http://gaixing.sfcc.com.cn/ http://suliao.sfcc.com.cn/ http://huangan.sfcc.com.cn/ http://omen.sfcc.com.cn/ http://boqian.sfcc.com.cn/ http://jiawan.sfcc.com.cn/ http://maxiu.sfcc.com.cn/ http://jiaji.sfcc.com.cn/ http://erjia.sfcc.com.cn/ http://liuhua.sfcc.com.cn/ http://yuanliao.sfcc.com.cn/ http://sanjia.sfcc.com.cn/